Cây tre và 10 điều khiến loại cây này trở thành nguyên liệu thân thiện môi trường