Nếu không phải là TÔI thì là AI ? Nếu không phải là BÂY GIỜ thì BAO GIỜ?