Nếu thủy tinh quá ô nhiễm hay thử " Gỗ Trong Suốt"