NGÀY 2 THỬ THÁCH Ý THỨC MÔI TRƯỜNG - LẬP DANH SÁCH