NGÀY 3 THỬ THÁCH Ý THỨC MÔI TRƯỜNG - PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG