NGÀY 8 THỬ THÁCH Ý THỨC MÔI TRƯỜNG - VẤN ĐỀ CỐT LÕI