Thải gần 2 triệu tấn nhựa mỗi năm, Việt Nam bị thế giới 'gọi tên'