NGÀY 6 THỬ THÁCH Ý THỨC MÔI TRƯỜNG - THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI