Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng 
Các trang internet này nhằm cung cấp thông tin tổng quát về Ecobabo, các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Thông tin không nhằm mục đích cung cấp tư vấn chuyên môn hoặc chỉ dẫn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà Ecobabo cung cấp. Đối với các yêu cầu đặc biệt liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Ecobabo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Ngoài ra, các trang internet này có thể bao gồm thông tin về các vấn đề sức khoẻ, các câu hỏi y tế và các chủ đề về thể chất, cũng như các biện pháp điều trị tương ứng. Thông tin này không nên được hiểu là bất kỳ tư vấn y tế hoặc khuyến cáo cào, và không nên dựa vào đó để làm cơ sở cho bất kỳ quyết định hoặc hành động gì. Tư vấn y tế cần phải do bác sĩ có trình độ chuyên môn cung cấp. 
Các trang internet này chứa thông tin về sản phẩm hướng đến nhiều đối tượng và có thể chứa thông tin chi tiết hoặc thông tin về sản phẩm không thể truy cập hoặc không có hiệu lực tại quốc gia của bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc truy cập thông tin mà có thể không tuân thủ quy trình pháp lý, quy định, đăng ký hoặc sử dụng nào tại quốc gia của bạn. 
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn thông tin chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, Ecobabo không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra liên quan đến thông tin này. Do đó, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ việc bảo hành hoặc bảo đảm nào bằng văn bản hoặc bằng hành động; không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác và đầy đủ của thông tin được cung cấp hoặc được giới thiệu. Rủi ro trong việc sử dụng nội dung trên các trang internet của chúng tôi và tất cả các trang liên kết khác được kết nối là lựa chọn của người dùng. 
Ecobabo, cũng như bất kỳ bên nào tham gia vào việc sản xuất, cung cấp, thiết kế hoặc duy trì các thông tin trên Internet hoặc các phần riêng lẻ, các trang hoặc thuyết trình liên quan không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào cho thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp có thể xảy ra do truy cập, sử dụng, do không có khả năng sử dụng nội dung trên Internet của Ecobabo hoặc các thông tin được liên kết. Trước khi sử dụng hoặc áp dụng sản phẩm của chúng tôi, đề nghị chú ý đến thông tin người sử dụng kèm với các sản phẩm này. 
Các trang internet này cũng chứa thông tin từ các bên thứ ba và liên kết đến các trang internet khác. Bất cứ khi nào có thể, các trang này được đánh dấu một cách phù hợp. Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với thông tin do bên thứ ba cung cấp. Việc bao gồm liên kết với bên thứ ba không có nghĩa rằng đó là sự xác nhận hoặc khuyến nghị từ chúng tôi. 
Tất cả các hình ảnh và thông tin trong các trang internet này, nếu chúng có thể tái sản xuất được bảo vệ bởi bản quyền hoặc các quyền sở hữu công nghiệp khác. Tất cả các tên sản phẩm, được viết bằng chữ hoa hoặc được đánh dấu bằng các cách khác trong trang web này, là các nhãn hiệu mà Ecobabo quan tâm. Việc sử dụng và sao chép thông tin này là không được phép nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ecobabo. 
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi nội dung của các trang internet này mà không có cảnh báo trước, bất cứ khi nào chúng tôi cho là phù hợp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào cho việc này.